Image Alt
performance

Çalışma Usul Ve İlkelerimiz

BAĞIMSIZ AVUKATLAR (BAK)

ÇALIŞMA USÛLÜ VE İLKELERİ

KAPSAM

Madde 1: Bu metin Bağımsız Avukatlar (BAK)’ın amacını, çalışma usûl ve ilkelerini içerir.

AMAÇ

Madde 2: Bağımsız Avukatlar (BAK), İstanbul Barosu üyesi bir grup avukatın Ekim 2020’de bir araya gelmesi ile başlayıp, 5 Nisan 2021’ de yapılan çağrı ile ilan edilmiştir. Bağımsız Avukatlar, avukatlık mesleği, savunma hakkı, yargının işleyişi, insan hak ve özgürlüklerinin korunması, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için İstanbul Barosu üyesi avukat ve stajyer avukatların gönüllü üyeliğiyle, sivil ve bağımsız olarak hareket edecek ve çalışmalar yürütecektir.
Bağımsız Avukatlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hukuk devleti normlarında çalışmasını, İstanbul Barosunun ise savunmanın gerçek bir temsilcisi olmasını hedef olarak kabul eder.
Bağımsız Avukatlar’ın kısa adı BAK’tır.

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 3: Bağımsız Avukatlar, avukatın ve avukatlık mesleğinin itibar ve onurunun korunması, savunma hakkının dokunulmazlığı, adil yargılanma hakkının işletilmesi ve silahların eşitliği ilkesinin sağlanması, hukukun üstünlüğü, yargının işleyişindeki sorunlar başta olmak üzere avukatlık mesleğine dair bütün konularda faaliyet gösterir. 
Bağımsız Avukatlar, avukatın mesleğini icra ederken yaşadığı sorunlar ve engeller karşısında avukat ile dayanışma gerçekleştirir, yerinde müdahale ve destek verir, gerektiğinde duruşmalarda yanında yer alır, acil müdahale gerektiren durumlarda gecikmeksizin ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunarak dayanışma sağlar.

İLKELER

Madde 4:
İnsana ve hukuka saygı duyar, insana ve hukuka saygı ister.
Adil yargılanma hakkının her türlü kişisel ve kurumsal menfaatin üstünde olduğuna inanır.
Savunma hakkını, adaletin olmazsa olmazı, insan şeref ve haysiyetinin ayrılmaz bir parçası olarak görür.
Avukatların, hukuk sisteminin asli unsuru olduğuna inanır.
Mesleğin güç kavgasına ve ideolojik çatışmalara vasıta kılınmasına karşı mücadele eder.
Bağımsız karar alır, bağımsız hareket eder. Hiçbir ideolojik yapılanmayla beraber yürümez.
Ayrımcılığa karşıdır. Haksızlık/adaletsizlik kime karşı olursa olsun ve kimden gelirse gelsin misyonunu yerine getirir.
Söz söylemek için; düşmanlığa, ötekileştirmeye, kısır tartışmalara, eski hesaplaşmalara ihtiyaç duymaz.
Saplantı ve önyargıların tarafı olmayan, hiçbir haksızlığı diğerine yeğlemeyen, adalet uğruna sözünü esirgemeyen tüm avukatlar, Bağımsız Avukatlar içerisinde yer alabilirler.
Mali ilişkilerinde bağımsızlığına gölge düşürecek mali kaynak kabul etmez, kullanmaz.

YÖNETİM ESASLARI VE ORGANLARI

Madde 5: Bağımsız Avukatlar, yatay örgütlenme modelini esas almış olup başkanlık şeklinde bir yönetim/liderlik modeli bulunmamaktadır. Kararlar istişare ile ortaklaşma ilkesi gözetilerek alınır ve uygulanır. İstişarede geniş katılıma dikkat edilir. Yönetimde seçkinci değil, liyakat ve ehliyet prensibi çerçevesinde yol alınır.

Madde 6: Bağımsız Avukatlar, faaliyetlerini aşağıdaki dört ana organ eli ile yürütür:
Bağımsız Avukatlar Kürsüsü
Bağımsız Avukatlar Meclisi
Bağımsız Avukatlar Koordinasyon Kurulu
Dinamik İcra Kurulu

BAĞIMSIZ AVUKATLAR KÜRSÜSÜ

Madde 7: Bu organ Bağımsız Avukatlar’a aidiyet hisseden tüm avukat ve stajyer avukatlardan oluşur. Bağımsız Avukatlar Kürsüsü, meclisin çağrısı ile birisi baro seçimlerinden 3 ay önce olmak üzere yılda en az bir kez toplanır, kendi içerisinden seçeceği divan tarafından yönetilir, serbest kürsü kurar, kürsü dokunulmazlığı vardır, meclise tavsiye niteliğinde kararlar alabilir. Kürsü üyeleri Bağımsız Avukatlar’ın çalışma gruplarında görev alabilir, çalışmalara destek verebilir veya hiçbir destek vermese de kendisini gruba ait hissediyorsa bu hissiyatla varlığını sürdürebilir.

BAĞIMSIZ AVUKATLAR MECLİSİ

Madde 8: Meclis, Bağımsız Avukatlar’ın en üst yönetim ve karar organıdır. Meclis üye sayısı en az 35 en fazla 70 kişiden oluşur.  Kurucular ekibi Meclis’in doğal üyesidir. Meclise üye alımı için mevcut meclis üyelerinin karar yeter sayısının 2/3’ünün oluru gereklidir.

Madde 9: Meclis üç kişilik divan heyeti tarafından moderasyon usulü ile yönetilir. Divan başkanı ve iki üye iki yılda bir Baro genel kurulları yapıldıktan sonraki bir ay içerisinde Meclis tarafından seçilir. Meclis en geç ayda bir toplanır. Toplantılar gündem maddeleri belirlenmiş olarak başlar. Toplantı gündem ve kararlarını Divan Heyeti kayıt altına alır ve bunları takip eder, sonuçlarını raporlar ve alınan kararlardan icrai olanları Koordinasyon Kuruluna iletir, Koordinasyon Kurulundan gelen bilgi ve kararları Meclis gündemine taşır. Divan Heyeti bütün kayıtları bir sonraki dönem seçilen yeni Divan Başkanına teslim eder.

Madde 10: Meclis, kararlarını salt çoğunlukla alır ve uygular. Meclis genel kurul gibi çalışır, genel ilkeleri oluşturur, istikamet belirler. Meclis kararları bağlayıcıdır. Koordinasyon Kurulu üyelerini ve koordinatörünü Meclis seçer. Koordinasyon Kurulu ve koordinatör meclis içerisinden seçilir. Koordinasyon Kurulu meclise karşı sorumludur.

Madde 12: Meclis ve Koordinasyon Kurulunda görev alan birisi, siyasi parti üyeliği dışında herhangi bir aktif siyasi görev üstlendiği ya da aday olduğu takdirde Meclisteki ve Koordinasyon Kurulundaki görevi sona erer. Meclis ve Koordinasyon Kurulu üyeleri üyelik görevlerinin devamı süresince aktif siyasi faaliyette bulunmayacaklardır.

Madde 13: Meclis, mali konularla ilgili yıllık planlama yapar ve Koordinasyon Kurulu ile kaynak yönetiminde eşgüdüm sağlar.

Madde 14: Baro başkanı ve yönetim kurulu adaylarını meclis belirler. Meclis bu süreçte BAK Kürsüsünde istişareler yapabilir, gerekli görürse adayların ön seçimle belirlenmesi usulünü benimseyebilir.

Madde 15: Meclis içerisinden seçilecek üç kişi denetim ve disiplin işlerine bakar. Bu kişiler üç ayda bir meclis, üyeler ve koordinasyon kurulu hakkında varsa tespit ettiği hususlarla ilgili yazılı raporunu Meclise sunar. Acil bir durumda üç aylık periyoda ihtiyaç duymaksızın herhangi bir gelişmeye istinaden denetimini yapar ve raporunu 10 gün içerisinde meclise sunar.

Madde 16: Meclis, her Baro genel kurulunu takip eden bir ay içerisinde iki sözcü seçer. Bu sözcüler meclisin ortak bakışını ifade eden açıklamaları, Dinamik İcra ile yapılacak istişare sonrasında, yapmaya yetkilidir. Meclis olay veya konu bazlı sözcü görevlendirmesi de yapabilir.

DİNAMİK İCRA KURULU

Madde 17: Acil gündem ve gelişmelerde hızlı karar alabilmek için Dinamik İcra adıyla bir karar organı oluşturulmuştur. Dinamik İcra, Meclisin kendi içinden iki yılda bir seçtiği üç kişi ile Koordinasyon kurulunun bileşiminden oluşur. Olağanüstü ve acil istişare ve karar gerektiren durumlarda Dinamik İcra, Koordinasyon Kurulu üyeleri ya da Meclisin seçtiği bu üç kişiden birisinin çağrısı ile toplanarak değerlendirme yapıp karar alır.

KOORDİNASYON KURULU

Madde 18: Bağımsız Avukatların icrai işlerini yürüten organıdır. Koordinasyon kurulu üyelerini ve koordinatörünü BAK meclisi seçer. Bir koordinatör ve 6 üyeden oluşur.

Madde 19: Koordinasyon Kurulu, Baro Genel Kurulu tamamlandıktan sonraki bir ay içerisinde 2 yıl süre için seçilir. Her Koordinatör en fazla iki yıl görev yapabilir, iki dönem üst üste seçilemez. Koordinasyon kurulu icra görevi üstlenir. Meclis’in aldığı kararları koordine edip, uygular. Bağımsız Avukatlar’ın bütün yürütme işleri münhasıran koordinasyon kurulu eliyle olur. Sosyal medya paylaşımları, basın açıklamaları, projelerin planlanıp uygulanması gibi alanlarda koordinasyon kurulu görevlidir.

Madde 20: Koordinasyon Kurulu haftalık toplantı yapar. Çağrı ile olağanüstü toplantı da yapabilir. Tüm toplantılar sekretarya tarafından toplantı gündem ve karar tutanağı ile kayıt altına alınır. Tutanaklar meclisle paylaşılır.

Madde 21: Koordinasyon Kurulu yılda bir defa kaynak planlaması yapar. Tüm gider kalemlerini yazılı olarak meclise sunar. Meclis ve Koordinasyon kurulu beraber kaynak planlamasını müzakere eder, bütçeyi ve kaynak edinme yollarını belirlerler.

İLETİŞİM USULÜ

Madde 22: Çalışma konuları dahilinde açıklama, beyanat, medya/sosyal medya paylaşımı yapar. Açıklama yaparken polemikten ve ötekileştirmeden uzak durur, kendi sözüne odaklanır. Aktivasyon aldığında hukuki, ahlaki sınırlara riayet eder. Yaşanan bütün hukuksuzluklarla ilgili değil, çalışma alanı çerçevesinde hukukçu ve hakem gözüyle açıklamada bulunur.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Madde 23: Avukatlık mesleğinin gelişimi, mesleki formasyon ve daha güçlü savunma için eğitim programları düzenler. Bu çalışmalardan bütün hukukçular faydalanabilir.

MALİ İLKELER

Madde 24: Mali ilişkilerinde bağımsızlığına gölge düşürecek mali kaynak kabul etmez, kullanmaz. Mali harcamaları ve bütçesi şeffaf olup üyelerinin bilgisine açıktır.

KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMALARI

Madde 25: Bağımsız Avukatlar, sanat çalışmalarının insanın anlam arayışı ve gelişimi ile adaletin inşasında vazgeçilmez olduğuna inanır. Bu nedenle meslektaşlar arasındaki kültürel ve sanatsal aktiviteleri teşvik eder. Çalışma konuları ile ilgili meslektaşlar arasında kültürel ve sanatsal aktiviteler için bütçe oluşturur, sanatçı meslektaşlara destek verir, tiyatro, sinema, belgesel, kısa film, animasyon, resim, karikatür, şiir, müzik gibi alanlarda tanıtım ve paylaşımlar yapar.

DAYANIŞMA

Madde 26: Herhangi bir sebeple maddi, manevi sıkıntı yaşayan meslektaşlarla dayanışma amacıyla çalışma yapar.

ULUSLARASI İŞ BİRLİĞİ

Madde 27: Bağımsız Avukatlar, dünya genelinde savunma mesleğinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi ile adaletin tesisi için çalışma yapan meslektaşları bulunduğunun farkındadır. Bağımsız Avukatlar, bu avukatlarla iletişim kurup bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirir, dünyadaki avukatlar ile dayanışmak suretiyle hukukun gelişimine ve hukuk güvenliğine katkı sağlar.

 

  • İnsan, bir ırka, siyasi görüşe, makama mensup olmadan önce, sadece insan olduğu için değerlidir diyoruz.
  • Hiçbir güç ve kurum menfaatinin, adil yargılanma hakkından daha yüksek değerde olmadığını biliyoruz.
  • Meslektaşın ve mesleğin itibarının korunmasını hukukun itibarının korunması olarak kabul ediyoruz.
  • Savunma hakkının dokunulmazlığından taviz vermeyip güçlenmesi için çalışıyoruz.
info@bak.gen.tr